Регламент за конкурс

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. ГАБРОВО

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. ГАБРОВО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ПРИ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. ГАБРОВО

УЧРЕДЯВАТ

НАГРАДА НА ИМЕТО НА АРХ. КАРЛ КАНДУЛКОВ

 СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово е средно училище, в което се осъществява държавен прием за обучение на ученици по професии Строителен техник, Строителство и архитектура и Дизайнер, Интериорен дизайн.

В тази връзка се учредява ежегодна награда на името на арх. Карл Кандулков, която може да бъде получена с участие в конкурс.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.       Конкурсът е ежегоден.

2.       Всяка година на 26 октомври се обявяват конкурсните теми.

3.       Всяка година на 16 юни се връчват наградите на победителите.

4.       Наградите са парични.

Първа награда -50 лева.

Втора награда - 40 лева.

Трета награда – 30 лева.

5.       Участват ученици от СУ „Отец  Паисий“ – гр. Габрово, които се обучават в гимназиален етап.

6.       Конкурсните материали  се представят до 31  март на следващата календарна година.

7.       Конкурсните материали, които се допускат до класиране, трябва да отговарят на следните условия:

а/ да са представени в срок; да са надписани с трите имена на автора, клас;

б/ съдържанието да съответства на зададената тема;

в/ да съдържат  неизвестна / малко позната информация по темата;

г/ да съдържат  снимки, графики, схеми;

д/ да бъдат научно издържани;

е/ формата се определя от самия участник;

ж/ допускат се индивидуални и колективни разработки.

8.       Комисия, определена със заповед на Директора на СУ „Отец  Паисий“ – гр. Габрово допуска до класиране представените конкурсни материали в срок до 15 април.

9.       Комисия, определена със заповед на Директора на СУ „Отец  Паисий“ – гр. Габрово класира допуснатите  конкурсни материали  в срок до 20 април.

10.   В деня, определен за отворени врати на училището, се обявяват класираните на първите три места конкурсни материали.