Проектна дейност

       
Вид на проекта:по национална програма на МОН
Наименование на проекта:BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" "Подкрепа за успех"
Кратко описание(резюме):Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование.
Интернет страница на проекта:https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Приоритетна област:1. Дейности, насочени към превенция на отпадането
2. Допълнителни занимания по български език
3. Допълнителни занимания по математика
ЕИК на организацията- партньора:
Вид на партньорството:национално партньорство
Наименование на организацията- партньора:РУО, МОН
Начална дата:1 Август 2019 г.
Крайна дата:31 Август 2020 г.
Цели и резултати:Оказване на помощ и допълнителни занимания на ученици, с цел да се отстранят системните пропуски при овладяване на учебното съдържание по български език ези и литература и по математика
Брой ученици:3-6 годишниI-IVV-VIIIIX-XIIВсичко
Брой обхванати ученици (планирани)0021021
Брой обхванати ученици (реализирани)0021021
В т.ч. обхванати в международна мобилност00000
Вид на проекта:по национална програма на МОН
Наименование на проекта:ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
Кратко описание(резюме):В целевата група влизат педагогическите специалисти
Интернет страница на проекта:https://teachers.mon.bg/
Приоритетна област:1. Професионално ориентиране
ЕИК на организацията- партньора:
Вид на партньорството:национално партньорство
Наименование на организацията- партньора:РУО, МОН
Начална дата:17 Септември 2018 г.
Крайна дата:16 Септември 2019 г.
Цели и резултати:Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване.