VIII клас- специалност "Строителство и архитектура"

Календар на дейностите по Държавния план- прием за 2018-2019 учебна година

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06.-19.06.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

20.06.-26.06.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.-06.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07.-17.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.-24.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07.-30.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2018 г. вкл.

Средно училище „Отец Паисий” - гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следното направление:
"Строителство и архитектура"

Завършилите тази специалност получават III степен професионална квалификация

Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено западен език с оглед да има възможност да продължат образованието си в и чужди университети. От друга страна това ги прави конкурентноспособни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.    Завършилият тази специалност притежава професионални компетенции по компютърното проектиране с помощта на софтуер като  AutoCAD, CorelDraw, Photоshop, 3D Studio max.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 5 години;
  • форма на обучение: дневна.

Строителният
техник, специалност "Строителство и архитектура" участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.
Завършилите  специалност Строителство и архитектура могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини .
За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще защото професията строител винаги е била търсена и предпочитана
Ċ
СУ Отец Паисий,
11.04.2018 г., 0:29 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
24.04.2018 г., 1:43 ч.