VIII клас- специалност "Строителство и архитектура"

Календар на дейностите по Държавния план- прием за 2018-2019 учебна година

ДейностСрок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВОдо 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВОдо 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВОдо 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт03 - 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпитдо 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпитдо 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работидо 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текстдо 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО20 юни - 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 3 юли 2019 г. вкл.


Средно училище „Отец Паисий” - гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следното направление:
"Строителство и архитектура"

Завършилите тази специалност получават III степен професионална квалификация

Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено западен език с оглед да има възможност да продължат образованието си в и чужди университети. От друга страна това ги прави конкурентноспособни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.    Завършилият тази специалност притежава професионални компетенции по компютърното проектиране с помощта на софтуер като  AutoCAD, CorelDraw, Photоshop, 3D Studio max.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 5 години;
  • форма на обучение: дневна.

Строителният
техник, специалност "Строителство и архитектура" участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.
Завършилите  специалност Строителство и архитектура могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини .
За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще защото професията строител винаги е била търсена и предпочитана
Ċ
СУ Отец Паисий,
11.03.2019 г., 0:56 ч.