I клас

С  У “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О

                                                                                                                      кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203,

               e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН- ПРИЕМ В I-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНАЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ПРИЕМА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Самостоятелен учебен корпус за учениците от I - IV клас и график на учебното време, различен от този на учениците от прогимназиален и гимназиален етап

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

  • БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ В ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА;
  • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ, БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ И ЗА УЧАСТВАЩИТЕ В СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА- СПОРТ;
  • БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ;
  • БЕЗПЛАТЕН ВТОРИ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ;
  • РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ;
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДА СПОРТНАТА БАЗА И КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ, ИНТЕРНЕТ И WI- FI;
  • ПОСЕЩЕНИЯ ПО УСТАНОВЕН ГРАФИК ЗА КЛАСОВЕТЕ В ИГРОТЕКАТА НА УЧИЛИЩЕТО;
================================================================

ОРГАНИЗАЦИЯ    НА     УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

- Целодневна организация на обучение за ученици от

I до VII клас;

- Непрекъснато обгрижване по време на престоя в училище;

- Организирана охранителна дейност и видеонаблюдение ;

- Разнообразни извънкласни форми и дейности по:

английски език, различни видове спорт- футбол,

баскетбол, волейбол, хандбал, народни танци,

художествено ателие, компютри

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН

7:30 - 8:00 часа - дежурният учител посреща първокласниците

8:00 - 8:35 часа - I учебен час

8:45 - 9:20 часа - II учебен час

9:20 - 9:50 часа- голямо междучасие

Класният ръководител обезпечава безплатната закуска на първокласниците

11:55 часа- край на учебните часове

При целодневна организация на учебния ден учителят от ЦОУД води децата в училищния стол за обяд

11:55 - 12:30 - обяд

12:30 - 13:30 - занимателни игри

13:00 - 14:30 - учебна дейност

‡14:30 - 15:00 - отдих и спорт

15:00 - 16:30 - учебна дейност и занимания по интереси /спорт, избираема подготовка /

16:30 - възпитателят изпраща пътуващите ученици на автобусите

До 18:00 часа - непътуващите ученици се обгрижват от дежурен учител до пристигането на родителите.


Ċ
СУ Отец Паисий,
30.03.2018 г., 6:14 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
26.02.2018 г., 5:55 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
5.04.2017 г., 1:58 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
29.05.2018 г., 6:08 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
29.05.2018 г., 6:08 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.03.2018 г., 6:18 ч.