VIII клас- специалност "Графичен дизайн"

Средно училище „Отец Паисий” - гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следните направления:

Професия “Графичен дизайнер”, специалност  “Графичен дизайн”, професионално направление „Дизайн” - една паралелка, дневна форма на обучение, с прием след завършен VІІ клас за придобиване на  ІІІ степен на професионална квалификация

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и други


СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 5 години;
  • форма на обучение: дневна.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

       


Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.


ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение  дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

  • квалификация по професията “Графичен дизайнер”;
  • професионална квалификация - трета степен;
  • образование: средно.

Дипломата е валидна за постъпване на работа в областта на рекламата и дизайна и за продължаване на образованието във ВУЗ.


Ċ
СУ Отец Паисий,
11.03.2019 г., 6:52 ч.