VIII клас- специалност "Графичен дизайн"

Календар на дейностите по Държавния план- прием за 2019-2020 учебна година

ДейностСрок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВОдо 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВОдо 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВОдо 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт03 - 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпитдо 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпитдо 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работидо 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текстдо 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО20 юни - 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 3 юли 2019 г. вкл.

Средно училище „Отец Паисий” - гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следните направления:

Професия “Графичен дизайнер”, специалност  “Графичен дизайн”, професионално направление „Дизайн” - една паралелка, дневна форма на обучение, с прием след завършен VІІ клас за придобиване на  ІІІ степен на професионална квалификация

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и други


СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 5 години;
  • форма на обучение: дневна.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

       


Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.


ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение  дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

  • квалификация по професията “Графичен дизайнер”;
  • професионална квалификация - трета степен;
  • образование: средно.

Дипломата е валидна за постъпване на работа в областта на рекламата и дизайна и за продължаване на образованието във ВУЗ.


Ċ
СУ Отец Паисий,
11.03.2019 г., 6:52 ч.