Профил на купувачаЗАКОН за обществените поръчки
Обн.ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.
ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава първа
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ
Предмет и цел
Чл. 1.(1)Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени
поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
1.публичните средства;
2.средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
3.средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
4.средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на
закона.
(2)Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители
посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълни
тели, предназначени за обществени цели или за нуждите на
публични възложители, а при секторни възложители-за изпълнение на секторни дейности.
Принципи
Чл. 2.(1)
Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по
-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на
услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1.равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2.свободна конкуренция;
3.пропорционалност;
4.публичност и прозрачност.
(2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават
необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността,
сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" КЪМ ДНЕШНА ДАТА НЯМА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
 ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТАКАВА, ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ПРИКАЧЕНИ НА САЙТА, КОЕТО ЩЕ ГАРАНТИРА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ.