Обществен съвет


                     С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е   “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О

             

                                           кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203,

 e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

                       

_

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В

 СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГАБРОВО

Във връзка с чл.252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването,

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

ИмеПредставител на:

Година на включванеСтатус
Ивелина Иванова - председателродители

2016титуляр
Николай Дженков - членродители

2016титуляр
Павлина Макашелова - членфинансиращ орган

2016титуляр
Розалия Георгиева - членродители

2016титуляр
Силвия Велковска - членродители

2016титуляр

             На 19.09.2018 г.  бе проведена среща на Обществения съвет.

Протоколи от срещи на членовете на Обществения съвет:

Ċ
СУ Отец Паисий,
14.02.2019 г., 23:42 ч.