Едно модерно и съвременно училище


ВАЖНО!!!
Съгласно Заповед № РД 09-1496/ 06.06.2019 г. на министъра на образованието и науката 17.06.2019 и 19.06.2019 година са обявени за неучебни дни за учениците от всички училища на територията на Република България. 
Летни занимания на  17.06.2019 и 19.06.2019 година няма да се провеждат  !!!


========================================================================================================================================
 Класирани деца за I клас в СУ "Отец Паисий"- Габрово  

Регистрационен номер

Случаен номер

Точки от предимства

Зона

1

347

195

316

1

2

15

23

315

1

3

373

18

300

1

4

100

41

300

1

5

142

104

300

1

6

139

141

300

1

7

33

259

300

1

8

149

263

300

1

9

363

267

300

1

10

162

270

300

1

11

364

275

300

1

12

23

286

300

1

13

154

312

300

1

14

264

318

300

1

15

225

329

300

1

16

269

341

300

1

17

248

250

217

2

18

25

19

200

2

19

263

251

200

2

20

29

50

110

3

21

287

110

107

3

22

177

63

100

3

23

278

229

100

3

24

330

354

8

4

25

369

95

7

4

26

298

47

0

4

27

353

56

0

4

 Комисията за прием на ученици в I клас в СУ "Отец Паисий"- Габрово работи 


в кабинет № 9 от 08:00 часа до 17:00 часа

============================================================================
        

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Централизираната система за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/ е отворена за регистрация

 Начална дата за записване 6 юни 2019 година от 9,00 часа - класираните деца се записват в училището, в което са приети

  Крайна дата за записване 7 юни 2019 година до 17,00 часа - класираните деца се записват/ отказват 


    =======================================================

     На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас https://priem.gabrovo.bg/documents/Grafik.pdf, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.


        За допълнителна информация можете да се обръщате към Комисията за прием в СУ "Отец Паисий"- Габрово на 

телефон 066 808 203 и към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

-         Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319

-         Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343

-         Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381

========================================================


Визия на училището

      Утвърждаване на СУ "Отец Паисий" като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.                                    

         

„Внимавайте вие,  читатели  и  слушатели, роде  български,   които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете  и  знаете известното  за своя български род и  за вашите бащи,  прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.   За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен  оттях  знае, разказва и се гордее със своя род и език.”


Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски


                                              


                                             Цели на училището
  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;
  • Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
  • Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
  • Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
  • Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

  • Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
  • Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
  • Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
  • Формира общочовешки и национални ценности
  • Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби