Административни услуги

  
НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

- ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ- Info_138_Priem_i_Premestvane_1.pdf

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
- Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
- Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
- Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

- ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ- Info_141_Diploma_1.pdf
- ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-Info_143_Validirane.pdf , Info_143_Validirane_Word.docx
- ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ-
- ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ-
Info_148_Izdavane_na_SL_Bel_za_Dopuskane_DZI_2_1.pdf 
- ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА- Info_150_Priznavane_ot_Chujbina_I_VI_Klas_1.pdf
- ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ- Info_153_Dublikati.pdf,  Info_153_Dublikati_Word.docx
- ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ-
Info_154_Udostoverenie_Prof_Obuchenie_i_SPK.pdf
- ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ- Info_155_Udostoverenie_Svidet_Validirane_Prof_Kvalif.pdf,
- ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ- Info_156_Evropeisko_Pril_Dipl_SO.pdf ,
- ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ- Info_156_Evropeisko_Pril_Prof_Kvalif_1.pdf, 
Info_156_Evropeisko_Pril_Prof_Kvalif_1_Word (1).docx
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:17 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:25 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:26 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:27 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:28 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:27 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:30 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:30 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:30 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:31 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:33 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:32 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:34 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:34 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:35 ч.
ĉ
СУ Отец Паисий,
30.01.2020 г., 12:35 ч.