Едно модерно и съвременно училище

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

            

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

3- 5 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 11 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 18 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 - 25 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

01 август 2019 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора 
до 10 септември 2019 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13 септември 2019 г. вкл.

Визия на училището

      Утвърждаване на СУ "Отец Паисий" като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.                                    

         

„Внимавайте вие,  читатели  и  слушатели, роде  български,   които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете  и  знаете известното  за своя български род и  за вашите бащи,  прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.   За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен  оттях  знае, разказва и се гордее със своя род и език.”


Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски


                                              


                                             Цели на училището
  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;
  • Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
  • Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
  • Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
  • Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

  • Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
  • Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
  • Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
  • Формира общочовешки и национални ценности
  • Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби