Едно модерно и съвременно училище

ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ СЛЕДВАЙТЕ ПЪТЯ КЪМ НОВИЯ САЙТ НА УЧИЛИЩЕТО :  https://souotecpaisii.com/
Визия на училището

      Утвърждаване на СУ "Отец Паисий" като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.                                    

         

„Внимавайте вие,  читатели  и  слушатели, роде  български,   които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете  и  знаете известното  за своя български род и  за вашите бащи,  прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.   За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен  оттях  знае, разказва и се гордее със своя род и език.”


Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски


                                              


                                             Цели на училището
  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;
  • Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
  • Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
  • Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
  • Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

  • Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
  • Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
  • Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
  • Формира общочовешки и национални ценности
  • Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби